Regulamin
Warunki dla Sprzedawców


DaWanda – Regulamin


(zwane dalej „Regulaminem”)
DaWanda GmbH
Windscheidstraße 18,
D-10627 Berlin,
reprezentowana przez Zarząd Claudię Helming,

(dalej określana jako „DaWanda”)

prowadzi pod domeną: www.dawanda.com platformę sprzedażową poświęconą unikatom i rękodziełu (zwana dalej jako „Platforma Sprzedażowa” albo “Platforma” albo „Portal DaWanda”). Tutaj spotykają się ludzie, których łączy zamiłowanie do niezwykłych, oryginalnych i wykonanych z sercem produktów. Zarejestrowani użytkownicy mogą zakupić te produkty jako kupujący (zwany dalej „Kupującym”) lub zaoferować je samodzielnie jako sprzedawcy w ramach prowadzonych przez siebie sklepów (zwany dalej „Sprzedającym”).


I. Zakres obowiązywania, platforma sprzedażowa
1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Platformy Sprzedażowej DaWanda, niezależnie od tego czy użytkowanie odbywa się na przeglądarce internetowej na komputerze czy przez aplikację na odbiorniku przenośnym. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie osobne postanowienia dla szczególnej sytuacji w ramach stosunku użytkowania Portalu.

2. Na Portalu DaWanda oprócz Regulaminu obowiązują Warunki korzystania z serwisu istotne dla użytkowania Platformy Sprzedażowej. W Polityce Prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celach wykorzystywania danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wyrażenia na nie zgody.

3. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą na Platformie Sprzedażowej, DaWanda nie jest stroną tej umowy. Nie dotyczy to przypadku, gdy DaWanda będzie występować w charakterze Sprzedawcy prowadzącego własny sklep (na Platformie Sprzedażowej). W takim przypadku odrębny Regulamin i warunki prawa do odstąpienia od umowy będą miały zastosowanie.

4. Nie zapewnia się ciągłej dostępności Platformy Sprzedażowej. Prace konserwacyjne na Platformie Sprzedażowej mogą wpływać negatywnie na możliwość jej użytkowania. Prace konserwacyjne i techniczne będą, w miarę możliwości, przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na Platformie, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, niezbędne mogą być niezapowiedziane prace techniczne, wynikające np. z nieprzewidzianych zakłóceń. To samo dotyczy prac technicznych przeprowadzanych w celu poprawy funkcjonowania lub innych testów zmierzających do rozwoju lub ulepszenia Platformy Sprzedażowej.

II. Rejestracja jako użytkownik
1. Odwiedziny i przeglądanie Platformy Sprzedażowej oraz wszelkich podstron z ofertami, sklepów i profili użytkowników, a także instalacja aplikacji DaWanda są nieodpłatne oraz nie wymagają rejestracji. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności, aby kupować produkty, wymagana jest rejestracja użytkownika.

2. Osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zostać użytkownikami Portalu DaWanda poprzez rejestrację oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie. Nikomu nie przysługuje roszczenie o członkostwo na Portalu DaWanda. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonana jedynie przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tej osoby. Osoba fizyczna ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Jeżeli do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawnionych jest kilka osób łącznie, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej na Portalu DaWanda musi legitymować się ważnym pełnomocnictwem do takiego działania.

3. Użytkownik podczas rejestracji wybiera nazwę użytkownika i hasło. Hasło powinno być utrzymywane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność. Nikomu nie przysługuje roszczenie o określoną nazwę użytkownika lub określone hasło.

4. Po zakończeniu procesu rejestracji, po wypełnieniu formularza rejestracji i naciśnięciu odpowiedniego przycisku, DaWanda prześle wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji. Umowa z DaWanda zostaje zawarta dopiero, gdy osoba rejestrująca się kliknie w link odpowiedniej witryny internetowej podany w wiadomości e-mail i tym samym potwierdzi swoją rejestrację. Błędne dane wprowadzone podczas rejestracji mogą być poprawione przez użytkownika w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem.

5. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji, użytkownik uzyska dostęp do profilu pod wybraną nazwą użytkownika. W profilu można w dowolnym momencie samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane. Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o aktualność danych i wprowadzania koniecznych zmian bez dodatkowego wezwania. Jakiekolwiek zmiany w zakresie imienia lub nazwiska lub zmiany nazwy spółki mogą zostać zmienione wyłącznie przez pracowników działu obsługi klienta DaWanda.

6. Zarejestrowane w ten sposób konto otrzymuje w pierwszej kolejności status „profilu Kupującego”. Aby umożliwić funkcjonowanie na Platformie Sprzedażowej w charakterze Sprzedawcy, konieczne jest osobne „otwarcie sklepu” w swoim profilu oraz akceptacja Regulaminu Sprzedawcy.

7. DaWanda utrwala postanowienia Regulaminu, na którego postanowienia użytkownik wyraził zgodę i po zakończeniu procesu rejestracji przesyła je użytkownikowi drogą mailową wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o korzystanie z Platformy Sprzedażowej. Przez umowę rozumie się Regulamin, Warunki korzystania z serwisu i Polityki Prywatności (zwanej dalej „Umową”). Zaleca się zapisanie tej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub jej wydrukowanie.

8. Konta użytkowników co do zasady nie mogą być przenoszone na inne podmioty i mogą być użytkowane jedynie osobiście przez użytkownika.
9. DaWanda dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swoich użytkowników, nie mniej nie można wykluczyć, że użytkownicy mogą posłużyć się fałszywą tożsamością.
III. Prawo konsumentów do odstąpienia

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na DaWanda:

Prawo do odstąpienia od Umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres: DaWanda GmbH, Windscheidstraße 18, D-10627 Berlin albo via e-mail: pomoc@dawanda.pl albo tel.: 0048 22 160 5392.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie jest to jednak obligatoryjne.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Konsekwencje odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy DaWanda zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika środków pieniężnych, w tym kosztów dostaw (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez DaWanda) niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, dostarczenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie.

Ważne:

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy,

Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian.
IV. Zawieranie umów pomiędzy użytkownikami
1. Dostępne produkty na Platformie Sprzedażowej są wiążącymi ofertami zawarcia umowy, złożonymi przez poszczególnych Sprzedawców. Zawarcie umowy ma miejsce po przejściu przez Kupującego poszczególnych etapów procesu składania zamówienia i jego ukończeniu poprzez naciśnięcie przycisku: „Złóż zamówienie”.

2. Następnie Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z systemu DaWanda z potwierdzeniem zakupu. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

3. DaWanda nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami, jak również nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez użytkowników. Sprzedawcy towarów i usług odpowiadają osobiście za opisy swoich produktów.

V. Opłaty
Rejestracja oraz członkostwo Kupujących są nieodpłatne. DaWanda pobiera należności wyłącznie od Sprzedawców, w formie opłat, prowizji i innych wynagrodzeń.

VI. Obowiązki użytkownika
1. Użytkownicy, korzystając z Platformy Sprzedażowej zobowiązani są do korzystania z niej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami prawidłowego korzystania z portalu sformułowanymi przez DaWanda. Użytkownicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za publikowane przez nich treści.

2. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do własnych profili oraz do natychmiastowego poinformowania DaWanda w przypadku powzięcia podejrzenia o nieuprawnionym korzystaniu z konta użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią.

3. Ponadto użytkownikowi nie wolno wykorzystywać do innych celów jakichkolwiek danych adresowych, adresów e-mail, oraz innych danych kontaktowych innych użytkowników, które uzyskał w ramach korzystania z Platformy Sprzedażowej, ani nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.

4. Tylko prawdziwe i faktyczne oświadczenia, które nie zawierają zniesławiających treści mogą być wykorzystywane w procesie zamówienia. Jakiekolwiek sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystywanie procesu zamówienia jest surowo zabronione.

5. Użytkownikom nie wolno stosować szkodliwych technologii, które mogą zaszkodzić Platformie Sprzedażowej, użytkownikom lub osobom trzecim albo mogą stwarzać dla tych podmiotów niedogodności, a także mogą powodować nadmierne obciążenia Platformy lub publikować treści, mogące zagrozić integralności, stabilności lub dostępności Platformy.

6. Zastrzegamy, że zawartość Platformy Sprzedażowej co do zasady dostępna jest na całym świecie, co powodować może, że w określonych przypadkach wymagane jest przestrzegania przepisów prawa, obowiązujących w innych krajach.

VII. Sankcje i inne działania w przypadku naruszeń
1. Jeżeli DaWanda stwierdzi zaistnienie naruszenia przez użytkownika przepisów prawnych albo praw osób trzecich albo niniejszego Regulaminu, Warunków korzystania z witryny DaWanda lub naruszenie innych uzasadnionych interesów DaWanda (dalej: „Naruszenie”), DaWanda zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko naruszającemu je użytkownikowi. Decydując się na konkretne działania DaWanda uwzględni możliwości działalności Platformy, własne ryzyka odpowiedzialności oraz uzasadnione interesy podmiotów wysuwających roszczenia, a także użytkownika podejrzanego o nadużycie. W celu usunięcia Naruszenia DaWanda może między innymi:

DaWanda wyraźnie zastrzega sobie możliwość podjęcia również innych działań niż te wymienione powyżej. Niniejsze działania nie naruszają roszczeń prawnych DaWanda z tytułu naruszeń.

2. Po uzyskaniu informacji o podejrzeniu Nadużycia DaWanda poinformuje o nich użytkownika, i w zależności od konkretnego przypadku przyzna odpowiedni termin na zajęcie stanowiska wobec zaistniałej sytuacji.
VIII. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności DaWanda w przypadku jakichkolwiek roszczeń, które osoby trzecie (inni użytkownicy oraz inne podmioty trzecie) mogłyby kierować wobec DaWanda z powodu naruszenia praw lub obowiązków przez użytkownika, chyba że użytkownik nie jest odpowiedzialny za naruszenia tych obowiązków lub praw. Powyższe postanowienie obejmuje w szczególności publikowanie treści niezgodnych z prawem lub Umową. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów doradztwa prawnego (w szczególności koszty radcy prawnego lub adwokata), które DaWanda wykaże jako poniesione w wyniku zachowania użytkownika niezgodnego z prawem lub Umową. W przypadku związanych z tym sporów sądowych lub pozasądowych użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia DaWanda wszelkich wymaganych informacji, a także do udostępnienia dokumentów i innych materiałów niezbędnych do obrony.

IX. Okres obowiązywania umowy; Wypowiedzenie
Umowa o korzystanie z Platformy Sprzedażowej zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana zarówno przez użytkownika, jak i DaWanda z zachowaniem siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia. W celu wypowiedzenia Umowy przez użytkownika wystarczy by użytkownik wysłał pisemne zawiadomienie do DaWanda albo wysłał wiadomość e-mail na adres pomoc@dawanda.pl lub też usunął konto poprzez kliknięcie w menu profilu „Edytuj profil” i „Usuń profil”.

Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia z umowy pozostaje bez zmian. DaWanda GmbH uprawniona jest do powzięcia środków określonych postanowieniami paragrafu VII w trakcie trwania okresu wypowiedzenia Umowy.

X. Prawa użytkowania treści
1. Użytkownik przyznaje DaWanda wszelkie prawa do jego treści zamieszczonych na Platformie Sprzedażowej dla niezbędnych celów wykonania Umowy. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania i edycji treści umieszczanych na Platformie przez użytkownika w celu dostarczenia usług zgodnie z Umową. W zależności od zamieszczonych treści, wszelkie treści użytkownika mogą być wykorzystane, również po wypowiedzeniu Umowy (np. oferty z dłuższym terminem, wpisy na forum).

2. Ponadto użytkownik przyznaje DaWanda prawo do używania przez niego umieszczonych treści w celu promocji Platformy Sprzedażowej lub poszczególnych ofert, w tym w promocji w Internecie (w tym w reklamie afiliacyjnej, eCards i innych), w reklamie drukowanej lub w spotach telewizyjnych. W związku z powyższym DaWanda przysługuje prawo powielania treści użytkownika, ich przetwarzania, upubliczniania, edycji, nadawania lub przekazywania do publikacji. Prawo do reklamy wygasa wraz z rozwiązaniem (w jakikolwiek sposób) Umowy z użytkownikiem; DaWanda przysługuje jednak prawo do dalszego stosowania wyprodukowanych już lub istniejących środków promocyjnych przez odpowiedni okres przejściowy co najmniej 6 miesięcy.

3. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, przyznawane są DaWanda przez użytkownika jako zwykłe, nieograniczone terytorialnie i nieodpłatne prawa użytkowania. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 mogą być przez DaWanda przeniesione na osoby trzecie i być mogą być przedmiotem umowy licencji, jeżeli nie narusza to uzasadnionych interesów użytkownika.

XI. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Poniższe regulacje w zakresie ograniczenia odpowiedzialności DaWanda obowiązują dla roszczeń odszkodowawczych i przypadków odpowiedzialności, niezależnie od ich podstawy prawnej, z wyłączeniem:

a) roszczeń użytkownika w związku ze szkodami wynikającymi z utraty życia, fizycznego kalectwa lub szkody na zdrowiu,

b) praw i roszczeń użytkownika w przypadku zatajenia wady przez DaWanda albo w przypadku braku funkcji czy właściwości, dla której DaWanda dała gwarancję,

c) roszczeń i praw użytkownika, opartych na działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie DaWanda, jej przedstawicieli prawnych lub przedstawicieli oraz

d) roszczeń użytkownika na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Dla powyższych wyjątków stosuje się wyłącznie obowiązujące przepisy prawne.

2. DaWanda odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaniedbania wyłącznie wtedy, gdy istotnych zobowiązania zostały naruszone, czyli takie obowiązki, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy lub których wypełnienia może w normalnych okolicznościach oczekiwać strona umowy. Przy naruszeniu istotnych obowiązków, odpowiedzialność DaWanda ogranicza się do odszkodowania za typowe szkody, możliwe do przewidzenia przez DaWanda w momencie zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach, odpowiedzialność DaWanda za szkody spowodowane nieumyślnie jest wykluczona.

3. Wyłącza się odpowiedzialność za brak dostępności serwisu. W szczególności nie można skierować przeciwko DaWanda żadnych roszczeń w przypadkach, kiedy niedostępność serwisu ma wpływ na umowy sprzedaży, na przykład dlatego, że nie można wstawić jakiegoś artykułu, albo nie dojdzie do skutku zawarcie jakiejś umowy kupna. Tak samo wyklucza się ewentualną, niezależną od winy odpowiedzialność DaWanda z powodu wad istniejących przy przekazaniu (tj. założeniu profilu użytkownika).

4. DaWanda nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów pomiędzy użytkownikami.

XII. Cesja umowy na osoby trzecie
DaWanda jest uprawniona, do przeniesienia na osoby trzecie częściowo lub w całości swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy po uprzednim poinformowaniu użytkownika z czterotygodniowym wyprzedzeniem. W tym wypadku użytkownik jest uprawniony w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania zawiadomienia do wypowiedzenia Umowy z terminem wypowiedzenia czterech (4) dni roboczych.

XIII. Zmiany w Regulaminie
DaWanda zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i do objęcia użytkowania platformy sprzedażowej nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki przesyłane będą użytkownikom drogą mailową z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Nowe warunki obowiązują, jeżeli użytkownik nie złoży wyraźnego sprzeciwu przed zakreślonym terminem początku ich obowiązywania. Wraz z przesłaniem zmienionych warunków DaWanda osobno poinformuje użytkownika o możliwości złożenia sprzeciwu i skutkach bezczynności. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw do wprowadzanych zmian, DaWanda przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.

XIV. Postanowienia końcowe; reżim prawny; miejscowa właściwość sądowa
1. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy DaWanda i użytkownikami będzie realizowana w języku polskim. Ewentualne, dostępne na Platformie Sprzedaży tłumaczenie niniejszego Regulaminu nie jest wiążące; w razie wątpliwości wersja niemieckojęzyczna jest przeważająca.

2. DaWanda jako operator Platformy przysługują nieograniczone prawa cyfrowe.

3. DaWanda może dla potrzeb realizacji umowy skorzystać z usług podmiotów trzecich, tzw. przedstawicieli. Roszczenia wobec DaWanda nie mogą ani częściowo, ani w całości przechodzić na osoby trzecie.

4. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszą Umową właściwym jest wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji CISG. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone.

5. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów prawa publicznego bez odrębnej osobowości prawnej ustanawia się na siedzibę DaWanda. Powyższy zapis obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik nie ma ogólnej miejscowej właściwości sądowej na terytorium Niemiec, użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na miejsce poza terytorium Niemiec oraz gdy miejsce zamieszkania lub stałego pobytu użytkownika nie jest znane.

Koniec Regulaminu
Stan: październik 2016 r.
DaWanda – warunki dla sprzedawców


(zwane dalej „Warunki dla Sprzedawców”)

I. Zakres obowiązywania Warunków dla Sprzedawców

1. Niniejsze Warunki dla Sprzedawców stosuje się uzupełniająco w stosunku do „Regulaminu DaWanda”. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Warunkami dla Sprzedawców, Warunki dla Sprzedawców mają pierwszeństwo w zastosowaniu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach obowiązują Warunki korzystania z serwisu.

Wszelkie definicje pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z Warunków dla Sprzedawcy.

2. Niniejszy dokument reguluje szczegółowo stosunek umowny pomiędzy DaWanda i użytkownikiem, który zarejestrował się na portalu www.DaWanda.pl jako sprzedawca w celu prowadzenia tam sprzedaży swoich wyrobów (zwany dalej jako „Sprzedawca").

II. Uzyskanie statusu Sprzedawcy na Portalu DaWanda
1. Oferowanie produktów lub usług na Portalu DaWanda.pl jest zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników, którzy zaakceptowali zarówno Regulamin, jak i niniejsze Warunki dla Sprzedawców.

2. Aby móc działać na platformie sprzedażowej DaWanda jako Sprzedawca, użytkownik, korzystając ze swoich danych dostępu wybranych w procesie rejestracji, musi zalogować się na własne konto, a następnie zakończyć proces rejestracji sklepu, wypełniając wszystkie wymagane pola i naciskając odpowiedni przycisk.

3. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych wymaganych podczas rejestracji sklepu zgodnie z prawdą i do dbałości o to, by te dane stale były aktualne. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich wymaganych, określonych przepisami prawa danych i obowiązków informacyjnych w ramach sklepu.

III. Prawo konsumentów do odstąpienia

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na DaWanda:

Prawo do odstąpienia od Umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres: DaWanda GmbH, Windscheidstraße 18, D-10627 Berlin albo via e-mail: pomoc@dawanda.pl albo tel.: 0048 22 160 5392.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie jest to jednak obligatoryjne.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Konsekwencje odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy DaWanda zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika środków pieniężnych, w tym kosztów dostaw (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez DaWanda) niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, dostarczenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie.

Ważne:

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy,

Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian.
IV. Zamieszczanie wiążących ofert
1. Aby zaoferować produkt lub usługę na platformie sprzedażowej, trzeba najpierw utworzyć odpowiednią ofertę poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól, a następnie naciśnięcie odpowiedniego przycisku albo w inny sposób, zaoferowany przez DaWanda. Sprzedawca jest przy tym zobowiązany do zamieszczenia oferty we właściwej kategorii. Należność tytułem zamieszczenia oferty będzie natychmiast wymagalna i pobierana przez DaWanda po całkowitej sprzedaży wszystkich produktów dostępnych w ofercie lub zakończeniu ważności oferty. Następnie oferta zostanie zamieszczona w katalogu online w danej kategorii i można ją przeglądać na koncie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca jest zobowiązany zasięgnąć informacji o przepisach prawnych dotyczących sprzedaży towarów lub zawarcia umów o dzieło i umów o świadczenie usług i jest zobowiązany do spełnienia wszelkich obowiązków prawnych wynikających z tychże przepisów. Powyższe postanowienie dotyczy zarówno informacji przed zawarciem umowy, obowiązków związanych z opisem oferty, jak i wszelkich innych umownych lub ustawowych obowiązków związanych z ofertą.

3. Opis oferty musi być sformułowany w języku polskim. Jeżeli oferta obejmuje swoim zasięgiem międzynarodowe rynki DaWanda, opisy muszą być sformułowane w językach poszczególnych krajów.

4. Publikując ofertę, Sprzedawca składa wiążącą ofertę zmierzającą do zawarcia umowy, którą może przyjąć każdy Kupujący zgodnie z Regulaminem.

V. Opłaty
1. Za poszczególne działania w zakresie użytkowania i usługi świadczone przy tym przez DaWanda, DaWanda naliczy Sprzedawcy opłaty w formie „opłat za publikację”, „prowizji od sprzedaży” albo „innych rekompensat”. Wysokość opłat wynika z ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a DaWanda i opiera się na aktualnym cenniku DaWanda.


2. Ponadto DaWanda zastrzega sobie możliwość oferowania opcjonalnych świadczeń dodatkowych za specjalnymi opłatami. Związane z tym koszty zestawione są w cenniku DaWanda i są wyraźnie wyszczególniane w procesie rezerwacji dodatkowej usługi.

3. DaWanda może w dowolnym momencie zmienić wysokość ogólnych opłat w cenniku. O ogólnych zmianach w cenniku użytkownicy są każdorazowo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zastosowaniem.

4. Całkowite należne wynagrodzenie oraz opłaty wymagane w poszczególnych przypadkach ustalane są każdorazowo, pomiędzy Sprzedawcą a DaWanda, przy zamieszczeniu oferty. Te konkretne, związane z daną ofertą opłaty, mogą zostać zmieniane wyłącznie w drodze porozumienia stron.

5. Sprzedawca ma wyraźny zakaz pobierania własnych opłat od Kupujących, pokrywania przez Kupujących opłat DaWanda na nabywców oraz wymagania od nich płatności tych opłat.

VI. Faktura DaWanda
1. Opłaty uiszczane przez Sprzedawcę rozliczane będą regularnie w pierwszym dniu roboczym po 15. dniu każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktury DaWandy.
2. Sprzedawcy, mogą opłacać faktury poprzez dyspozycję SEPA z niemieckiego konta bankowego, poprzez PayPal albo przelewem bankowym. Niezależnie od metody płatności obowiązuje termin płatności wskazany na danej fakturze.

3. Jeżeli pobranie należności w ramach procedury dyspozycji SEPA nie powiedzie się, Sprzedawca zobowiązany będzie pokryć dodatkowe koszty związane z obciążeniem zwrotnym („opłaty za obciążenie zwrotne”), chyba że wykaże, że transakcja nie powiodła się nie z jego winy. DaWanda po stwierdzeniu nieudanej transakcji pobrania należności poinformuje Sprzedawcę mailem o wysokości roszczenia oraz o wysokości należnych opłat za obciążenie zwrotne, informując o terminie do zapłaty należności.

4. Sprzedawcę obowiązuje zakaz stosowania metod unikania uiszczania opłat DaWanda oraz ma obowiązek powstrzymania się od żądań odszkodowań lub kompensacji w złej wierze. W przypadku gdy zostanie wykryte zachowanie mające na celu obejście obowiązku uiszczenia opłat lub żądania odszkodowania w złej wierze DaWanda przysługuje prawo domagania się od wszystkich uczestniczących w procederze Sprzedawców solidarnie zapłaty należnego wynagrodzenia w formie odszkodowania. Dalsze roszczenia pozostają bez zmian.

VII. Obowiązki Sprzedawcy
1. Poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu, Sprzedawca jest zobowiązany oferować wyłącznie towary i usługi, nienaruszające obowiązującego prawa, praw osób trzecich, dobrych zwyczajów oraz zasad DaWanda przy korzystaniu z Platformy Sprzedażowej. W handlu transgranicznym Powyższe postanowienie obowiązuje również w przypadku sprzedaży transgranicznej z poszanowaniem i w zgodności do odpowiednich regulacji właściwego państwa.

2. Ponadto Sprzedawca co do zasady zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przekazania i dostarczenia własności oferowanych produktów w podanym czasie dostawy, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.

3. Sprzedawca będący przedsiębiorcą jest ponadto zobowiązany do wykazania tego faktu i do dopełnienia we własnym zakresie wszystkich odpowiednich obowiązków informacyjnych wymaganych prawem.

4. Wszelkie inne ogólne warunki umowne, stosowane przez Sprzedawcę w ramach jego własnego sklepu nie mogą być niezgodne z niniejszymi Warunkami dla Sprzedawców DaWanda oraz innymi warunkami zaakceptowanymi przez Sprzedawcę.

VIII. Sankcje i inne działania w przypadku naruszeń
1. Poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu DaWanda w przypadku podejrzenia Naruszenia, np. w związku z naruszeniem niniejszych warunków sprzedaży, DaWanda może wprowadzić sankcje przeciwko sklepowi prowadzonemu przez sprzedawcę. Do katalogu tych sankcji należą między innymi:DaWanda wyraźnie zastrzega sobie możliwość podjęcia również innych środków. Powyższe działania nie naruszają roszczeń prawnych DaWanda z tytułu naruszeń.

2. W przypadku zakończeniu obowiązywania ofert lub tymczasowej albo ostatecznej blokadzie konta użytkownika na podstawie potwierdzonego lub nieobalonego podejrzenia Naruszenia, Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić w formie odszkodowania wszelkie opłaty należne w momencie zakończenia właściwych ofert. Zryczałtowanie opłat nie wyklucza możliwości przeprowadzenia dowodu, że powstała szkoda nie zaistniała, jest mniejsza lub istotnie większa. DaWanda jest ponadto upoważniona do usunięcia według własnego uznania tych ofert sprzedawców, które nie pasują do całościowej koncepcji platformy DaWanda. Jeśli użytkownik nie naruszył przy tym obowiązujących go warunków, DaWanda anuluje wymagalne opłaty za usunięte oferty lub zapisze na saldzie dodatnim użytkownika.

IX. Okres obowiązywania umowy; Wypowiedzenie
W odniesieniu do okresu obowiązywania i wypowiedzenia zastosowanie ma Regulamin. Ponadto zarówno Sprzedawca, jak i DaWanda mają prawo wypowiedzenia w trybie zwykłym umowy o sklep DaWanda należący do Sprzedawcy z zachowaniem siedmiodniowego (7 dniowego) terminu wypowiedzenia, bez konieczności znoszenia stosunku użytkowania, nawiązanego na mocy Regulaminu („wypowiedzenie częściowe“).

X. Zmiany w Regulaminie
DaWanda zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych w dowolnym czasie i do objęcia użytkowania Platformy Sprzedażowej nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki przesyłane będą Sprzedawcy drogą mailową z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Nowe warunki obowiązują, jeżeli Sprzedawca nie złoży wyraźnego sprzeciwu przed zakreślonym terminem początku ich obowiązywania. Wraz z przesłaniem zmienionych warunków DaWanda osobno poinformuje Sprzedawcę o możliwości złożenia sprzeciwu i skutkach bezczynności. Jeżeli Sprzedawca wyrazi sprzeciw do wprowadzanych zmian, DaWanda przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.

XI. Postanowienia końcowe; reżim prawny; miejscowa właściwość sądowa
1. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy DaWanda i użytkownikami będzie realizowana w języku polskim. Ewentualne, dostępne na Platformie Sprzedaży tłumaczenie niniejszego Regulaminu nie jest wiążące; w razie wątpliwości wersja niemieckojęzyczna jest przeważająca.

2. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszymi warunkami handlowymi właściwe jest wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji CISG. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone.

3. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów prawa publicznego bez odrębnej osobowości prawnej ustanawia się na Berlin. Powyższy zapis obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik nie ma ogólnej miejscowej właściwości sądowej na terytorium Niemiec, użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na miejsce poza terytorium Niemiec oraz gdy miejsce zamieszkania lub stałego pobytu użytkownika nie jest znane.

Koniec Regulaminu
Stan: październik 2016 r.